GUIA per alumnes de 4t d'ESO. "Continuar els estudis... INS de TREMP"

La decisió s’ha de pendre en funció de:

 • Els teus interessos, preferències i habilitats.
 • El que penses de tu mateix, de manera realista (capacitats, aptituds, destreses, esforç, dedicació a l’estudi…)
 • La informació que tinguis de tota l’oferta educativa i laboral.
 • Que tinguis clara la meta que vols aconseguir i el camí que hauràs de recórrer.

La decisió NO s’ha de pendre en funció de:

 • La dificultat o facilitat d’una de les víes.
 • L’elecció que formulen altres persones (els teus amics o amigues)

Requisits d'accés

 • Estar en possessió del títol d’ESO.
 • Tenir el títol de tècnic per haver superat un CFGM.
 • Tenir un títol de tècnic superior per haver superat un CFGS.
 • Haver cursat estudis estrangers que hagin estat homologats a l’ESO o tècnic.

Estructura i nota final de batxillerat

 • Al batxillerat hi ha matèries comuns, de modalitat i específiques de 2 a 4 hores setmanals.
 • Hi ha matèries que tenen continuïtat als dos cursos. La nota final d’aquestes matèries s’obté a cada curs.
 • En cada curs es fan tres avaluacions. En cas de no superar algun trimestre cada departament preveu mesures per recuperar-lo i tan sols a 1r hi ha recuperacions al setembre.
 • La nota final de batxillerat no es confecciona fins finalitzar segon de batxillerat. Aquesta nota s’obté d’una mitjana aritmètica de totes les matèries del batxillerat (independentment de la càrrega lectiva).

Modalitat de Batxillerat i estudis posteriors

 • Finalitat: Proporcionar una formació de caràcter específic orientada als diferents àmbits de coneixement i que desenvolupi les competències relacionades amb aquests.
 • Modalitats:
  • Ciències i Tecnología: Ciències, Ciències de la salut i Enginyeria i Arquitectura.
  • Humanitats i Ciències Socials: Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques.
  • Arts: Humanitats i Arts.

1r BATXILLERAT curs 2017 / 18

Imagen1Imagen2

Currículumde l'alumne

 •  Tots els alumnes han de cursar totes les matèries comunes + la matèria comuna d’opció (obligatòria segons la modalitat de batxillerat triada)
 • A cada curs de batxillerat cal triar com a mínim dues matèries de la seva modalitat + una matèria que pot ser de la seva modalitat o d’una altra.

Possibilitat de cursar una altra matèria de modalitat a distància

 • Hi ha la possibilitat de cursar un màxim de dues matèries de modalitat a través de l’IOC sempre que el centre no les pugui oferir per qüestions organitzatives…
 • Durant la primera quinzena de setembre s’ha de formular la inscripció a l’IOC.

Adscripció de matèries

Imagen3

Tria de Batxillerat

 • En funció dels interessos i de l’àmbit dels estudis universitaris que en el futur es vulguin realitzar.
 • Tenir en compte els resultats de l’orientació de 4t d’ESO.
 • Durant el primer mes de 1r de batxillerat es pot canviar de modalitat o de matèries de modalitat.
 • En tot cas, el professorat està a la vostra disposició per resoldre els vostres dubtes.
 • No triar modalitat o matèries perquè siguin més fàcils. Cal preveure les necessitats posteriors.

Pas de curs i promoció

 • Promoció – Batxillerat
  • Els alumnes i les alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim.

  Permanència d’un any més a primer curs – Batxillerat

  • L’alumnat que en finalitzar primer tingui avaluació negativa en cinc o més matèries ha de romandre un any més en el primer curs i l’ha de cursar novament en la seva totalitat.
  • Entre 3 i 4 matèries no superades hi ha dues possibilitats:

  –Cursar íntegrament primer renunciant a les qualificacions obtingudes el curs passat.

  –Matricular-se tan sols de les matèries no superades + complementàriament sense formalitzar matrícula: de treball recerca + estada a l’empresa.

 • Permanència d’un any més a segon cursL’alumnat que en finalitzar segon tingui avaluació negativa en algunes matèries es pot tornar a matricular sense haver de tornar a cursar les matèries ja superades.També podrà optar per repetir segon en la seva totalitat renunciant a les qualificacions de les matèries aprovades (No es poden anul·lar en cas d’estar aprovades el treball de recerca, l’estada a l’empresa i matèries de primer pendents).

% de aprovats a INS Tremp

 • ALUMNES QUE PROMOCIONEN DE 1r a 2n
INS de Tremp Mitjana de Catalunya
Curs 2014-2015 92,308%* 82,275%*
Curs 2015-2016 93,548%* 83,542%*

*Font: Inspecció del Departament d’Ensenyament

Índex d’alumnes que es graduen en Batxillerat

 • Index d’alumnes qie esgaruden en Batxillerat
INS de Tremp Mitjana de Catalunya
Curs 2015-2016 94,59%* 85,587%*
Curs 2014-2015 95,62%* 84,547%*
Curs 2013-2014 96,77%* 83,081%*
Curs 2012-2013 100%* 81,79%*

*Font: Inspecció del Departament d’Ensenyament

Condicions d'accés

 • Accés mitjançant titulació:

–Títol de Graduat en ESO.

–Títol de tècnic/a auxiliar (FP-1).

–Títol de tècnic/a

–Segon Curs de BUP superat íntegrament.

 • Accés mitjançant prova:

–Complir 17 anys d´edat durant l´any natural de realització de la prova

–i superar les proves d´accés a cicles formatius de grau mitjà o les proves d’accés per a qualsevol cicle de grau superior.

Prioritat en l'accés a cicles

 • 60% mitjançant la via d’ESO.
 • 20% mitjançant la via del PQPI.
 • 20% Prova d’accés.

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Organització dels cicles

 • Els cicles s’organitzen en crèdits /mòduls de durada variable.
 • En els cicles LOE els mòduls s’organitzen en Unitats Formatives. La superació d’un mòdul requereix la superació de totes les UF que el formen.
 • La nota dels crèdits /mòduls i UF superats té “validesa indefinida” (mentre no es modifiqui l’fp)
 • Un cop superats tots els crèdits / mòduls s’obté el títol.

CFGM de Gestió administrativa i CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (AGRUPACIÓ)

 • DURADA DEL CICLE FORMATIU
  • Cicles formatius de 2.000 hores (2 cursos) i de 2000 hores (2 cursos), que queden agrupats en 2880 h (3 cursos).
  • 2380 hores de formació en centre educatiu durant tres cursos escolars.
  • El tercer curs permet assistir al curs específic d’accés a cicles de grau superior.
  • 500 hores de formació en centre de treball.

  TITULACIONS QUE S´OBTENEN

  • Tècnic en Gestió Administrativa
  • Tècnic en Sistemes microinformàtics.
 • Participació en el programa escola – empresa: gestió d’una empresa simulada del Programa Sedey de la Fundació INFORM
 • Participació en la Fira de simulacions d’empreses a Barcelona cada 2 anys: permet el contacte directe amb altres empreses simulades de Catalunya, de la resta d’Estat Espanyol i, fins i tot, d’altres països.
 • Des del primer moment l’alumne/a està en contacte directe amb la realitat diària d’una empresa.

ESPORTS PALLARS

sefed1

 • Participació en el programa escola – empresa: gestió d’una empresa simulada del Programa Sedey de la Fundació INFORM
 • Participació en la Fira de simulacions d’empreses a Barcelona cada 2 anys: permet el contacte directe amb altres empreses simulades de Catalunya, de la resta d’Estat Espanyol i, fins i tot, d’altres països.
 • Des del primer moment l’alumne/a està en contacte directe amb la realitat diària d’una empresa.

Imagen5

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

DURADA DEL CICLE FORMATIU

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

TITULACIÓ QUE S´OBTÉ:

 • Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
 • Carnet d’instal.lador de baixa tensió.

Imagen6Continguts:

 • Automatismes industrials (231 hores)
 • Instal·lacions elèctriques interiors (264 hores)
 • Instal·lacions de distribució (99 hores)
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis (99 hores)
 • Instal·lacions domòtiques (132 hores)
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques (66 hores)
 • Màquines elèctriques (99 hores)
 • Instal·lacions elèctriques especials (132 hores)
 • Electrònica (66 hores)
 • Electrotècnia (165 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Anglès tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en centres de treball (317 hores)

CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria + CFGM Atenció a persones en situació de dependència (AGRUPACIÓ)

DURADA DEL CICLE FORMATIU

 • Cicles formatius de 1.400 hores (1 curs) i de 2000 hores (2 cursos), que agrupats es realitzen en dos cursos.
 • 600 hores de formació en centres de treball.

Imagen8TITULACIONS QUE S´OBTENEN

 • Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria
 • Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència.

 

 

 

 

Imagen7

 • Amb el títol de batxillerat
 • Amb la prova d’accés
 • Amb el Curs específic d’accés a cicles de grau superior
  • Curs que permet preparar la part comuna: català, castellà i anglès + la part específica: matemàtiques i matèria a triar en funció del CFGS
  • Es realitza en quatre tardes a la setmana
 • Amb el títol de tècnic si queden places vacants desprès d’atendre les peticions dels casos anteriors.
 • La nota d’accés és la Nota Mitjana del cicle (NMC).
 • En cas que la demanda del grau sigui superior a l’oferta es confecciona la:
  • Nota d’admissió = NMC + a x M1 + b x M2
 • M1 i M2 són les qualificacions obtingudes en la part específica de selectivitat de les matèries de què es vulguin examinar.
  • a i b: 0,1 o 0,2
 • Dates: del 16 al 24 de maig
 • Documentació a presentar:
  • Full de sol·licitud de preinscripció.
  • Original i fotocòpia del títol que permet  l’accés al cicle o batxillerat.
  • Certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament (fins 3r d’ESO).
  • Original i fotocòpia del DNI o altre document d’identitat de l’alumne.
  • Original i fotocòpia de la TSI del Servei Català de la Salut.
  • Original i fotocòpia del DNI o altre document d’identitat dels pares o tutors legals (menors d’edat)
  • Original i fotocòpia del Llibre de Família (menors d’edat).
  • Certificat d’empadronament, en cas que l’adreça del DNI no coincideixi amb la de la sol·licitud.
 • Dates: del 4 al 11 de juliol
 • Documentació a presentar:
  • Pagament activitats i assegurança.
  • Original i fotocòpia del títol que permet  l’accés al cicle o batxillerat.
  • Batxillerat: còpia butlletí final de notes de 4t ESO

Accés a Universitaris

Preinscriure's a Batxillerat

Preinscriure’s a qualsevol modalitat del batxillerat  pdf icon

Preinscriure's a Cicles

Preinscriure’s a cicles formatius pdf icon

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register