Instruccions als alumnes per al pagament dels preus públics per la matrícula al CAS

avisos

Instruccions als alumnes per al pagament dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior, aplicables en centres dependents del Departament d’Ensenyament, curs 2016-2017

A. Tramitació
Per matricular-se, l’alumne ha de justificar el pagament del preu públic corresponent.
Cal seguir els passos següents:
1. Recollir els impresos de matrícula a la secretaria/consergeria del centre.
2. Identificar el preu que correspon al curs de formació específica en què es matricula
l’alumne.
3. Comprovar si li és aplicable algun dels supòsits de bonificació o exempció, i preparar-ne els documents justificatius.
4. Calcular l’import a ingressar.
5. Abonar l’import del preu resultant en el compte corrent ___________________ de
l’entitat _______________.
6. Portar a la secretaria del centre la documentació següent : Els impresos de matrícula emplenats i l’altra documentació sol·licitada pel centre (fotografies, etc.). El comprovant d’haver abonat l’import de matrícula que li correspongui en el compte corrent del centre. Els justificants de la bonificació o exempció practicada, si escau.
7. Tots els alumnes que tinguin plaça assignada presentaran tota la documentació necessària, inclòs el comprovant d’abonament en compte del preu de matrícula, dins el termini del període de matrícula establert per cada centre que haurà de ser com a mínim, de 5 dies hàbils. En el cas dels centres de formació d’adults, el període de matrícula serà del 2 al 9 de setembre de 2016 ambdós inclosos.

B. Preus

L’import del Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà és de 190,00 € L’import del Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior és de 240,00 €
En el cas que un alumne després d’efectuar la matrícula en un centre, obtingui plaça en un segon centre més d’acord amb les seves preferències, ha de:
– Sol·licitar plaça en el segon centre i adjuntar còpia de la matrícula efectuada en el primer centre (sense haver d’ingressar l’import de la matrícula en el segon).
– Presentar l’escrit de renúncia de la plaça en el primer centre (i se’n queda còpia) sense que se li retorni l’import ingressat.
– Presentar, en el segon centre, la còpia de la renúncia de la plaça i matricular-se.

C. Bonificacions
Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% de l’import del preu de la matrícula.
S’acreditarà documentalment aquest supòsit amb el títol de família nombrosa o de família monoparental segons correspongui.

D. Exempcions total de preu
Les persones incloses en una de les causes següents quedaran exemptes de pagar el preu públic per matrícula, i hauran d’aportar a la secretaria del centre el document original justificatiu de la causa d’exempció:
1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. El document acreditatiu és el títol de família nombrosa.
2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%. El document acreditatiu és el certificat de la minusvàlua amb un grau igual o superior al 33%.
3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració corresponent.
4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració corresponent.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register